Disclaimer - Topclothing.nl

Disclaimer

De inhoud van de door Topclothing.nl gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Topclothing.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid en volledigheid van de vermelde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten.

Topclothing.nl biedt consumenten gewenste informatie over specifieke producten of diensten. De consument dient zelf te beoordelen of de aangeboden product/ en of dienst voldoet aan persoonlijke voorkeuren. Bezoekers van de website Topclothing.nl doen dat geheel op eigen risico. Topclothing.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ontstaan door het gebruik, maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. De afhandeling van via Topclothing.nl bij aanbieders aangekochte producten of ingediende informatieaanvragen komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Links naar andere sites

De sites weergegeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Topclothing.nl zijn samengesteld door derden, waar Topclothing.nl geen aanspraak op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers toezenden, gegevens verzamelen, of persoonlijke informatie vragen.